• Objednávka na vypracovanie znaleckého (expertného posudku)
 • Výpis z Obchodného registra
 • Organizačná schéma spoločnosti
 • Podnikateľský plán spoločnosti
 • Správu audítora k dátumu hodnotia, prípadne za predchádzajúce obdobie
 • Súvaha za posledné dve účtovné obdobia (podľa potreby aj za viac období)
 • Výkaz ziskov a strát za posledné dve účtovné obdobia (podľa potreby aj za viac období)
 • Poznámky k účtovnej závierke za posledné dve účtovné obdobia (podľa potreby aj za viac období)
 • Výročná správa spoločnosti (ak bola robená), prípadne stručná charakteristika spoločnosti, výrobný program,
 • Cash flow za posledné obdobie,
 • Komentáre a špecifikácie k jednotlivým súvahovým účtom,
 • Podsúvahové účty,
 • Prehľady na špecifických účtoch
 • Účtovné doklady podľa potreby (Hlavná kniha – v podrobnom členení aj s analytickou evidenciou, Obratová predvaha, a.i.)
 • Inventúrny súpis majetku a záväzkov ku dňu ocenenia
 • Inventúrny súpis HIM a DHIM (inventárne číslo, nadobúdacia cena, korekcia, zostatková cena, doklady o zaradení IM do používania)
 • Nehmotný majetok (goodwill, know-how, ochranná známka, licencie, oceniteľné práva, receptúry a i.), pri každej časti duševného majetku sú požadované iné podklady potrebné pre vypracovanie posudku, napr.
  • osvedčenie o zápise ochrannej známky,
  • osvedčenie o prihláške ochrannej známky
  • osvedčenie o legálnom nákupe software a jeho zaradení do používania
  • licenčné zmluvy, záložné zmluvy na predmet duševného vlastníctva, súvisiace zmluvy o dielo
 • Podrobný súpis finančných investícií:
  • výpis zo strediska CP,
  • podiel v iných podnikoch, treba priložiť účtovnú závierku týchto podnikov a výpisy z obchodného registra,
  • výšky vkladu v dcérskych spoločnostiach,
  • výročné správy podnikov, ktorým spoločnosť poskytla pôžičku
 • Zásoby:
  • súpis skladových zásob ku dňu ocenenia,
  • spôsoby oceňovania a obstarávania zásob,
  • inventúrny súpis poskytnutých prevádzkových preddavkov,
  • záznam z inventarizácie skladových zásob.
 • Inventúrny súpis pohľadávok podľa lehoty splatnosti
 • Inventúrny súpis finančného majetku:
  • výpisy z bankových účtov,
  • výpisy z úverových účtov,
  • zápisy o inventarizácii pokladne,
  • súpis krátkodobého finančného majetku,
 • Inventúrny súpis ostatných pasív a časového rozlíšenia,
 • Informácie o vlastnom imaní:
  • spôsob rozdeľovania zisku
  • výška vyplatených dividend, tantiém, resp. podielov na zisku
  • podrobné členenie kapitálových fondov a fondov zo zisku aj s účelom ich použitia