Odbor: 510000 – Ekonomika a podnikanie
 • znalecký posudok  11/2000 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci stanovenie trhovej hodnoty majetku Podniku v Bratislave. Bratislava 2001.
 • znalecký posudok  9/2001 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci stanovenia  hodnoty obchodného podielu spoločnosti HEFRA spol.r.o. v spoločnosti MWH k. s. pre zadávateľa. Bratislava 2001.
 • znalecký posudok  11/2001 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci stanovenia  hodnoty majetku spoločnosti K K  Company – Pivovary, s.r.o., prevyšujúceho  základné imanie v zmysle  § 144 Obchodného zákonníka. Bratislava 2001.
 • znalecký posudok  12/2001 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci stanovenia  hodnoty akcií spoločnosti. Bratislava 2001.
 • znalecký posudok  14/2001 z odvetvia financie pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci stanovenia  hodnoty koruny slovenskej z roku 1939 na súčasnú hodnotu slovenskej koruny. Bratislava 2001.
 • znalecký posudok  8/2002 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci ohodnotenia majetkového oceniteľného práva za účelom nepeňažného vkladu pre zadávateľa Divadelná scéna, n.o. Bratislava 2002.
 • znalecký posudok  10/2002 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci stanovenia  všeobecnej hodnoty majetku spoločnosti KERKOSAND a.s. Bratislava 2002.
 • znalecký posudok  1/2003 z odvetvia finančníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia vlastného imania spoločnosti Ekozdroje s.r.o. pre Krajský súd v Prešove. Bratislava 2003.
 • znalecký posudok  2/2003 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov. pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci  trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej  evidencie a trestného činu podvodu pri prevode obchodného podielu spoločnosti XXX s.r.o. Bratislava 2003.
 • znalecký posudok  3/2003 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na ohodnotenie hnuteľného majetku a know how za účelom transformácie spoločnosti v súlade so zákonom NR SR č. 13/2002 Z. z. podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon). Bratislava 2003.
 • Harumová, A.: znalecký posudok  4/2003 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na vyčíslenie obvyklého nájomneho  za užívanie priestorov budovy SOU a II. Poschodia žiackeho domova SOU – nábytkárske  v Topoľčanoch. Bratislava 2003.
 • znalecký posudok  5/2003 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný za účelom transformácie spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť § 69 ods. 7, písm. d) Obchodného zákonníka. Bratislava 2003.
 • znalecký posudok  6/2003 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci  trestného činu zneužívania informácii v obchodnom styku za účelom zistenia škody spôsobenej spol. SKELET BRATISLAVA  a.s. Bratislava 2003.
 • znalecký posudok  7/2003 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia škody na nehmotnom majetku vzniknutej PSIS a.s. nezákonnými rozhodnutiami MF SR. Bratislava 2003.
 • znalecký posudok  8/2003 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci stanovenia  hodnoty akcií spoločnosti  FIDES Zdravotnícke zásobovanie a.s. Bratislava 2003.
 • znalecký posudok  9/2003 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vykonania revízie účtovnej evidencie Spoločenstva vlastníkov bytov pre tresný čin sprenevery. Bratislava 2003.
 • znalecký posudok  3/2004 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci stanovenie hodnoty softvéru pre účely nepeňažného vkladu pre spoločnosť SIGIC. Bratislava 2004.
 • znalecký posudok  4/2004 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci trestného činu zneužívania informácii v obchodnom styku za účelom zistenia škody spôsobenej spol. SKELET BRATISLAVA  a.s. Bratislava 2004.
 • znalecký posudok  5/2004 z odvetvia personalistika pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný v konaní o náhradu straty na zárobku voči LESY Košice š.p. Bratislava 2004.
 • znalecký posudok  6/2004 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný v právnej veci žalobcu St. Nicolaus, a.s. náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím štátneho orgánu. Bratislava 2004.
 • znalecký posudok  7/2004 z odvetvia personalistika pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný v právnej veci Agromarkt, Železničná 93, Veľký Meder o odškodnenie pracovného úrazu s následkom smrti. Bratislava 2004.
 • znalecký posudok  8/2004 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný v právnej veci trestného činu sprenevery. Bratislava 2004.
 • znalecký posudok  9/2004 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný v právnej o náhradu škody PRIMA Zdroj Púchov pre Okresný súd v Považskej Bystrici. Bratislava 2004.
 • znalecký posudok  11/2004 z odvetvia financie pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný v právnej veci stíhaného za trestný čin marenia konkurzného alebo vyrovnávacieho konania. Bratislava 2004.
 • znalecký posudok  12/2004 z odvetvia financie pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný v trestnej veci podvodu, ktorého sa dopustil neznámy páchateľ pre Bytový podnik Petržalka. Bratislava 2004.
 • znalecký posudok  13/2004 z odvetvia financie pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci posúdenia reálnosti podnikateľského zámeru pre EUROMAX s.r.o. Bratislava 2004.
 • znalecký posudok  1/2005 z odvetvia personalistika pre IAOM EU v Bratislave.             Znalecký posudok je vypracovaný vo veci odškodnenia pracovného úrazu s následkom smrti pre  Okresný súd v Dunajskej Strede. Bratislava 2005.
 • znalecký posudok  2/2005 z odvetvia financie pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci posúdenia správy DUE DILIGENCE pre Horizont Slovakia a.s. Bratislava 2005.
 • znalecký posudok  3/2005 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyhodnotenia vývoja hospodárskeho výsledku SLKP pre trestný čin podvodu v spolupáchateľstve. Bratislava 2005.
 • znalecký posudok  4/2005 z odvetvia financie pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenie ušlého zisku spôsobeného žalobcovi neprevádzkovaním Čerpacej stanice v Sečovciach spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. Bratislava 2005.
 • znalecký posudok  5/2005 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci posúdenia hodnoty realizovaného projektu za účelom prevodu koncesného práva v spoločnosti EKOMIL s.r.o. Bratislava 2005.
 • znalecký posudok  6/2005 z odvetvia financie pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci určenia  výšku škody, ktorú zapríčinil navrhovateľ tým, že porušil svoj záväzok voči Bukóza Export – Import, a.s. Bratislava 2005.
 • znalecký posudok  7/2005 z odvetvia financie pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na stanovenie hodnoty škody v súvislosti s poškodením dobrého mena podniku PharmDr. Pavel Šimko – Lekáreň na námestí, Hlavné námestie č. 58, Kežmarok. Bratislava 2005.
 • znalecký posudok  10/2005 z odvetvia financie pre IAOM EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na stanovenie výšky prípadnej škody, ktorá vznikla v dôsledku nezákonných rozhodnutí colných úradov uvádzaných v žalobe ALVA družstvu Prešov. Bratislava 2005.
 • znalecký posudok  1/2006 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo pre IEZE EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na zistenie aké boli hospodárske výsledky firmy Skelet Bratislava .a.s  v rokoch 1994 a 1995, Bratislava 2006.
 • znalecký posudok  3/2006 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IEZE EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na stanovenie hodnoty akcií spoločnosti Montostroj a.s. Bratislava 2006.
 • znalecký posudok  4/2006 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IEZE EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na stanovenie hodnoty akcií spoločnosti Poľnonákup SLATINA a.s. Bratislava 2006.
 • znalecký posudok  5/2006 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IEZE EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na stanovenie hodnoty akcií spoločnosti Baňa Dolina, a.s. Bratislava 2006.
 • znalecký posudok  8/2006 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IEZE EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na vyčíslenie skutočných finančných             nákladov, ktoré vznikajú  Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť v súvislosti s vykonaným jedného odtiahnutia osobného automobilu. Bratislava 2006.
 • znalecký posudok  10/2006 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre IEZE EU v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na popísanie spôsobu a výšky
 • vzniku záväzku dlžníka obchodnej spoločnosti ARDS o. c. p., a. s. Bratislava 2006. znalecký posudok  1/2006 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci  stanovenia hodnoty akcií spoločnosti SAD Michalovce a.s. Bratislava 2006.
 • znalecký posudok  1/2006 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci  stanovenia všeobecnej hodnoty budovy na Tomášikovej ulici č.20 pre spoločnosť GLOBAL Plus spol. s r.o. Bratislava 2006.
 • znalecký posudok  1/2007 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci  stanovenia hodnoty podnikateľského projektu za účelom doloženia finančnej spoľahlivosti pre Ing. Stanislava Gajdoša. Bratislava 2007.
 • znalecký posudok  2/2007 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný ako odborné stanovisko  vo veci správnosti výpočtu ceny vyrovnacieho podielu Ing. Jany Adamcovej v spoločnosti JK – TRADING, spol. s r.o. Bratislava 2007.
 • znalecký posudok  3/2007 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný ako odborné stanovisko  v trestnej vo veci obvinených, stíhaných za trestný čin podvodu a trestný čin neoprávneného podnikania, úlohou bolo komplexne vyhodnotiť podnikateľský zámer spoločností XXX a.s. a YYY a.s. Bratislava 2007.
 • znalecký posudok  4/2007 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci stanovenia výšky škody vzniknutej v dôsledku poistnej udalosti pre Českú poisťovňu – Slovensko a.s. Bratislava 2007.
 • znalecký posudok  5/2007 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný ako kontrolný posudok vo veci určenia výšky škody a ušlého zisku v spoločnosti LUX – INVEST, a.s. spôsobeného nezákonným rozhodnutím štátu MF SR. Bratislava 2007.
 • znalecký posudok  6/2007 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na stanovenie hodnoty podniku pre účely jeho predaja, spoločnosť Lucent Technologies spol. s r.o. Bratislava 2007.
 • znalecký posudok  7/2007 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný v právnej veci žalobcu XXX Malčice proti žalovanej Renáte XXX. Bratislava 2007.
 • znalecký posudok  1/2008 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na analýzu účtovníctva pre trestný čin skrátenia dane a poistného, spoločnosť XXX s.r.o. Bratislava 2008.
 • znalecký posudok  2/2008 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na analýzu účtovníctva pre trestný čin skrátenia dane a poistného, spoločnosť XXX s.r.o. Bratislava 2008.
 • znalecký posudok  3/2008 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na vyčíslenie škody, spoločnosť MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY. Bratislava 2008.
 • znalecký posudok  4/2008 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na analýzu účtovníctva pre trestný čin skrátenia dane a poistného, spoločnosť PENIAK s.r.o. Bratislava 2008.
 • znalecký posudok  5/2008 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na stanovenie hodnoty podnikateľského projektu za účelom doloženia finančnej spoľahlivosti, spoločnosť AUTO CT s.r.o. Bratislava 2008.
 • znalecký posudok  6/2008 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na analýzu účtovníctva pre trestný čin skrátenia dane a poistného, spoločnosť XXX s.r.o. Bratislava 2008.
 • znalecký posudok  7/2008 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na analýzu účtovníctva pre trestný čin skrátenia dane a poistného, spoločnosť XXX, s.r.o. Bratislava 2008.
 • znalecký posudok  8/2008 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na analýzu účtovníctva pre trestný čin sprenevery, spoločnosť Strednej priemyselnej  škole stavebnej, Prešov. Bratislava 2008.
 • znalecký posudok  7/2008 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov pre EEI BVŠP v Bratislave. Znalecký posudok je vypracovaný na analýzu účtovníctva pre trestný čin skrátenia dane a poistného, spoločnosť firmy Ing. Ivan XXX – YYY s.f., Bratislava 2008.
 • znalecký posudok  1/2010 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov Znalecký posudok je vypracovaný na ohodnotenie know how ako nepeňažného vkladu. Bratislava 2010.
 • odborný posudok  1/2011 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov Znalecký posudok je vypracovaný na Odborné posúdenie je vypracované vo veci posúdenia znaleckého posudku a ohodnotenie spoločnosti NEA PACK, a.s.. Bratislava 2011.
 • znalecký posudok  1/2012 z odvetvia oceňovanie a hodnotenie podnikov Znalecký posudok je vypracovaný na ohodnotenie know how ako nepeňažného vkladu v novej spoločnosti. Bratislava 2012.
Odbor: 090000 – Ekonómia a manažment
 • znalecký posudok 1/2001 na stanovenie  hodnoty záväzku spoločnosti Leoni Slovakia spol. s r.o. za účelom zvýšenia základného imania spoločnosti  v zmysle  Obchodného zákonníka. Bratislava 2001.
 • znalecký posudok 2/2001 na stanovenie  hodnoty pohľadávky spoločnosti Kúpele Sliač a Kováčová a.s. Bratislava 2001.
 • znalecký posudok 1/2002 na stanovenie  hodnoty pohľadávky spoločnosti CAC LEASING Slovakia a.s. Bratislava 2002.
 • znalecký posudok 1/2003 na stanovenie  hodnoty pohľadávky spoločnosti PEDRAZZOLI SLOVAKIA spol. s r.o. Bratislava 2003.
 • znalecký posudok 2/2003 na stanovenie  hodnoty pohľadávok spoločnosti DINERS CLUB SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava 2003.
 • znalecký posudok 3/2003 na stanovenie  hodnoty pohľadávky spoločnosti hodnoty pohľadávky spoločnosti CAC LEASING Slovakia a.s. Bratislava 2003.
 • znalecký posudok 4/2003 na stanovenie  hodnoty pohľadávok spoločnosti AGRO ĽUBÍN, a.s. v likvidácii. Bratislava 2003.
 • znalecký posudok 1/2004 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Vypracovanie otázok pre Okresný súd Bratislava II. Bratislava 2004.
 • znalecký posudok 2/2004 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Vypracovanie otázok pre Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bratislava I.Bratislava 2004.
 • znalecký posudok 3/2004 vo veci zmeny právnej formy spoločnosti E.U. Consulting s.r.o. Bratislava 2004.
 • znalecký posudok 4/2004 je vypracovaný vo veci ohodnotenia pohľadávky ako nepeňažného vkladu spoločnosti TIMUR &PARTNERS, s.r.o.Bratislava 2004.
 • znalecký posudok 5/2004 vo veci zmeny právnej formy spoločnosti. Bratislavská vzdelávacia spoločnosť, spol. s r.o. Bratislava 2004.
 • znalecký posudok 6/2004 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci trestného činu neodvedenia dane a poistného v spoločnosti XXX spol. s r.o.Vypracovanie otázok pre Krajské riaditeľstvo policajného zboru Bratislava. Bratislava 2004.
 • znalecký posudok 1/2006 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci trestného činu neodvedenia dane a poistného V spoločnosti XXX. Vypracovanie otázok pre Krajské riaditeľstvo policajného zboru Bratislava. Bratislava 2006.
 • znalecký posudok 2/2006 je vypracovaný vo veci ohodnotenia pohľadávky ako nepeňažného vkladu spoločnosti v spoločnosti VIS – Výstavba inžinierskych stavieb s.r.o. Bratislava 2006.
 • znalecký posudok 3/2006 je vypracovaný vo veci odborného posúdenia ekonomických aspektov v súdnom spore medzi BPT LEASING, a.s. a Poštovou bankou, a.s. o zaplatenie náhrady škody. Bratislava 2006.
 • znalecký posudok  4/2006 z odvetvia finančníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia škody voči spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa pre Okresný súd Bratislava II. Bratislava 2006.
 • znalecký posudok  5/2006 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný v trestnej veci nezaplatenia dane v spoločnosti XXX spol. s r.o. Vypracovanie otázok pre Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bratislava I. Bratislava 2006.
 • znalecký posudok  6/2006 z odvetvia finančníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia škody voči spoločnosti Slovnaft, a.s. pre Okresný súd Bratislava II. Bratislava 2006.
 • znalecký posudok  1/2007 z odvetvia finančníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia škody voči spoločnosti Slovnaft, a.s. pre Okresný súd Bratislava II. Bratislava 2007.
 • znalecký posudok  2/2007 z odvetvia finančníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia škody voči spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa pre Okresný súd Bratislava II. Bratislava 2007.
 • znalecký posudok  3/2007 z odvetvia finančníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia škody voči spoločnosti V-TRADING s.r.o. pre zadávateľa. Bratislava 2007.
 • znalecký posudok  4/2007 z odvetvia finančníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia škody voči spoločnosti DOMBYT  Bernolákovo pre Okresný súd Bratislava III. Bratislava 2007.
 • znalecký posudok  1/2008 z odvetvia finančníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia škody voči spoločnosti  IMMO BANK GROUP s.r.o.
 • znalecký posudok  2/2008 z odvetvia finančníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia ušlého zisku voči spoločnosti MEDIATEL  spol. s r.o.
 • odborný posudok  3/2008 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Odborný posudok je vypracovaný vo veci dočasného zníženia účtovnej hodnoty dlhodobého majetku v spoločnosti XXX a.s.
 • znalecký posudok  4/2008 z odvetvia finančníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia ušlého zisku zadávateľa Petra Slávika,
 • odborný posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty akcií spoločnosti Suportera a.s. na účely nadobudnutia vlastných akcií spoločnosti Suportera a.s.
 • znalecký posudok  1/2009 z odvetvia finančníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia škody pre zadávateľa Okresný súd Malacky,
 • znalecký posudok  1/2009 z odvetvia finančníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia platby nájomného pre zadávateľa Okresný súd Bratislava III.,
 • znalecký posudok  1/2010 z odvetvia finančníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia ušlého zisku pre zadávateľa Okresný súd Bratislava II.,
 • znalecký posudok  2/2010 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia dlžnej sumy pri rozdelení družstva pre zadávateľa Okresný súd Bratislava   IV.,
 • znalecký posudok  3/2010 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci o náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím  štátneho orgánu pre zadávateľa  Okresný súd Bratislava   II.,
 • znalecký posudok  5/2010 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci o ochrany osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej újmy pre zadávateľa  Okresný súd Bratislava   V.,
 • znalecký posudok  6/2010 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci o vyčíslenia nákladov na bývanie  pre zadávateľa  Okresný súd Bratislava   I.,
 • znalecký posudok  7/2010 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci o vyčíslenia nákladov na bývanie  pre zadávateľa  Okresný súd Bratislava   IV.,
 • znalecký posudok  8/2010 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci posúdenia účtovníctva pre zadávateľa: GALILEO SCHOOL s.r.o.,
 • znalecký posudok  1/2011 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci o vyčíslenia nákladov na bývanie  pre zadávateľa  Okresný súd Bratislava   IV.,
 • znalecký posudok  2/2011 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo trestnej veci manipulovania účtovných údajov  pre zadávateľa Okresný súd Bratislava   IV.,
 • znalecký posudok  5/2010 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia dlžnej sumy pri rozdelení družstva pre zadávateľa Okresný súd Bratislava   IV.,
 • znalecký posudok  6/2010 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia dlžnej sumy pri rozdelení družstva pre zadávateľa Okresný súd Bratislava   IV.,
 • znalecký posudok  7/2010 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia dlžnej sumy pri rozdelení družstva pre zadávateľa Okresný súd Bratislava   IV.,
 • znalecký posudok  1/2011 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia dlžnej sumy pre MEOPTA Správa a údržba bytov pre zadávateľa Okresný súd Bratislava   IV.,
 • znalecký posudok  2/2011 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný pre trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie pre zadávateľa Okresný súd Bratislava   III,
 • znalecký posudok  5/2011 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia dlžnej sumy voči vlastníkom bytov a nebytových priestorov na Pribišovej 6, Bratislava, proti SBD Bratislava IV pre zadávateľa Okresný súd Bratislava   IV.,
 • znalecký posudok  6/2011 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný vo veci vyčíslenia dlžnej sumy voči vlastníkom bytov a nebytových priestorov na Pribišovej 8, Bratislava, proti SBD Bratislava IV pre zadávateľa Okresný súd Bratislava   IV.,
 • znalecký posudok  1/2013 z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo. Znalecký posudok je vypracovaný v trestnej veci prečinu nevyplatenia mzdy a odstupného Ing. arch. XX spoločnosťou ZZZ, a.s. pre zadávateľa Okresný súd Bratislava V