Stanovenie hodnoty II – Stanovenie hodnoty pohľadávok

 

Medzi základné úlohy znaleckej činnosti patrí ohodnocovanie majetku. Dôležitou súčasťou obežného majetku pri ohodnotení podniku sú pohľadávky, pretože viažu značnú časť prevádzkového kapitálu a hlavne predstavujú peňažné toky smerom do podniku. Prvoradou úlohou každého veriteľa je starostlivosť o riadne splatenie jeho  pohľadávok.

Bonita pohľadávok je vždy spojená s finančným postavením dlžníka. Nezaplatenie pohľadávky v riadnom termíne môže hodnotu tejto pohľadávky zvyšovať alebo znižovať.

Zvyšovanie hodnoty pohľadávky nezaplatenej v riadnom termíne splatnosti, vzniká na základe príslušenstva pohľadávky (vyplývajúceho zo zmluvy alebo príslušných právnych predpisov). Podmienkou zvyšovania hodnoty pohľadávky však je istota jej zaplatenia pohľadávky.

Znižovanie hodnoty pohľadávky je častejším prípadom. Vzniká hlavne pri existencii rizika jej nezaplatenia v riadnom termíne alebo vôbec, znižovania reálnej hodnoty z tejto nezaplatenej pohľadávky na základe inflácie, znižovania hodnoty pohľadávky na základe jej súčasnej hodnoty a pod.  

Ohodnocovanie pohľadávok je v súčasnej dobe v odbornej literatúre málo prezentované a preto verím, že bude vhodným zdrojom informácii v tejto oblasti. Táto publikácia je určená hlavne znalcom ekonomických znaleckých odborov a študentom, ale aj širokej verejnosti.

Autorka sa snažila v tejto publikácii zhrnúť  existujúce odborné prístupy, ale aj nové poznatky o ohodnocovaní pohľadávok, ktoré získala na základe teoretických vedeckých prístupov, ale aj praktických skúseností a verí, že bude dobrou pomôckou pre jej používateľov.

Odkaz na eshop: https://ebook.ecoletra.com/stanovenie-hodnoty-ii-stanovenie-hodnoty-pohľadávok