Znalecká činnosť je nevyhnutnou súčasťou rozvoja podnikateľských aktivít. Medzi základné úlohy znaleckej činnosti patrí ohodnocovanie majetku. Dôležitou súčasťou obežného majetku sú pohľadávky, pretože viažu veľkú časť prevádzkového kapitálu. Autorka sa v publikácii venuje transakciám s pohľadávkami, daňovým aspektom pohľadávok, finančnej analýze dlžníka, zabezpečeniu pohľadávok, metódam ohodnocovania pohľadávok, základným metódam ohodnocovania podniku, právnej úprave znaleckej činnosti. V závere publikácie je praktický príklad stanovenia hodnoty podniku dlžníka rôznymi metódami.