Finančný reporting odložených daní

Odložené dané predstavujú účtovný nástroj, ktorým možno objektivizovať výsledok hospodárenia pri zdanení daňou z príjmov. Vznik odloženej dane súvisí najmä s rozdielnym pohľadom na výšku dane z príjmov v bežnom účtovnom a zdaňovacom období, v účtovníctve a podľa zákona o dani z príjmov. Ide teda o účtovný a daňový pohľad na majetok a záväzky podniku, ktorý má ekonomické vplyvy na hospodárenie podniku. Odložené dane z príjmov môžu mať charakter odloženého daňového záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávky. Odložený daňový záväzok predstavuje určitú  rezervu na platenie daní v budúcnosti. Odložená daňová pohľadávka predstavuje budúci nárok na nižší základ dane v budúcich obdobiach. Z ekonomického hľadiska dôležitou funkciou  odložených daní je rovnomerné rozloženie daňového nákladu (splatného a odloženého) v jednotlivých obdobiach. Výška týchto daňových nákladov ovplyvňuje výšku dosiahnutého výsledku hospodárenia podniku, po zdanení.  Vplyv účtovania odložených daní v podniku na rovnomerné rozloženie daňového nákladu možno skúmať aj pomocou koeficienta HCDT

Odkaz na eshop: https://ebook.ecoletra.com/finančný-reporting-odložených-dan%C3%AD