Stanovenie hodnoty I – Stanovenie hodnoty podniku

Stanovenie hodnoty podniku je individuálnym a zložitým procesom, ktorého cieľom je vyčíslenie jeho trhovej hodnoty. Je to veľmi náročná problematika, ktorá sa stále vyvíja.

Metódy ohodnotenia podniku, ktoré ponúka súčasná prax sú postavené na rôznych vnútorných predpokladoch, ktoré významne ovplyvňujú výsledok ohodnotenia. Význam ohodnocovania podniku je ovplyvnený aj tým, že v centre záujmov vlastníkov je predovšetkým snaha o rast trhovej hodnoty podniku. Existuje široké spektrum metód s rozmanitými a detailnými variantmi, s ktorými môžu znalci pracovať. Teoreticky aj prakticky sú tieto metódy rozpracované v odbornej literatúre a pre účel vypracovania znaleckých posudkov sú upravené rámcovo aj legislatívne.

Jedným zo základných predpokladov pre správne ohodnotenie podniku je zváženie účelu, pre ktorý sa ohodnotenie vykonáva.Existuje celý rad metodických prístupov stanovenia hodnoty podniku, ktoré je možné členiť z rôznych hľadísk.

Najčastejšie sa vymedzujú ako majetkové metódy, výnosové metódy, metódy založené na analýze trhu a kombinované metódy. Pri ohodnocovaní podniku ako celku je potrebné zohľadňovať nielen skutočnú hodnotu majetku, ale aj jeho výnosový potenciál a perspektívy ďalšieho rozvoja podniku, čo do značnej miery podmieňuje subjektívny faktor. 

Predložená publikácia ponúka spektrum metód ohodnotenia podniku aj ich praktických aplikácii, ktoré by mali slúžiť študentom uvedeného odboru ale aj odbornej verejnosti.

Ponúka nové pohľady na ohodnocovanie majetku podniku, ktoré boli doteraz riešené len okrajovo, napr. prístup pri ohodnocovaní k odloženým daniam. 

Odkaz na eshop: https://ebook.ecoletra.com/stanovenie-hodnoty-i-stanovenie-hodnoty-podniku