Publikácia je študijným materiálom pre študentov ekonomických fakúlt a pracovníkov z praxe. Okrem výkladu základných pojmov z daňovej teórie čitateľ nájde aj jednotlivé druhy príjmov fyzických osôb, oslobodenie od dane, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, uplatňovanie nezdaniteľných častí pri výpočte dane zo závislej činnosti, odpočet daňovej straty u podnikateľských subjektov, spoločne dosiahnuté príjmy, preddavky na daň z príjmov, možnosti uplatnenia paušálnej dane a príjmy právnických osôb. V publikácii nájde čitateľ aj problematiku dvojitého zdanenia (z pohľadu uzatvorených zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a metód na zamedzenie dvojitého zdanenia) a transferového oceňovania. Z oblasti nepriamych daní sa publikácia zaoberá daňou z pridanej hodnoty a spotrebnými daňami, ako aj aproximáciou práva v oblasti týchto daní s právom EÚ. Publikácia obsahuje aj všetky majetkové dane tak z teoretického hľadiska, ako aj z hľadiska praktickej aplikácie na konkrétnych príkladoch. Je určená pre študentov ekonomických fakúlt a pracovníkov z praxe.